baner
 

Poukázanie 2 % z dane

Vložil: Mikuláš Huba | Publikované: 08.02.2016 21:43

Milí kolegovia, priatelia, priaznivci (e-)vzdelávania na Slovensku,

     naša nezisková organizácia sa v minulých rokoch uviedla na verejnosti hlavne organizáciou medzinárodných konferencií na téme elektronického vzdelávania. Za výhodných finančných podmienok sme umožnili zúčastniť sa na tejto poprednej medzinárodnej vedeckej akcii mnohým našim autorom.
     Venujeme sa aj rozvoju výskumných aktivít v tejto oblasti, napr. podporou zahraničných študijných pobytov, podporou účasti študentov, doktorandov a mladých pracovníkov STU na konferenciách, riešením a financovaním výskumných projektov a budovania moderných študijných pomôcok pre počítačom podporované vzdelávanie. Sme držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.
     Vytvorením Slovenskej e-akadémie, n.o. sme reagovali na nedostatočnú podporu rezortu vzdelávania v našej spoločnosti, ktorá sa už desaťročia zhoršuje. Vieme, že väčšina z Vás je v podobnej situácii a že viete veľmi dobre, o čom to vlastne hovoríme. V duchu „pomôžme si sami“ sa preto obraciame aj na Vás s prosbou o poukázanie dvoch percent zo zaplatenej dane na účet našej n.o. Budeme radi, keď sa rozhodnete touto formou podporiť viacero našich aktivít. Budeme tiež radi, keď sa do nich zapojíte a skonštatujete, že to stálo za to. Upozorňujeme, že z hľadiska fyzických aj právnických osôb došlo v týchto súvislostiach v poslednom čase k úprave podmienok.
     V notárskom centrálnom registri určených právnických osôb je naša organizácia registrovaná pod značkou NCRls 38736/2015.

Ďakujeme za dôveru a dovidenia na niektorej z ďalších akcií!

Ako poukázať 2%

Fyzické osoby môžu uviesť venovanie 2 % resp. 3 % dane v daňovom priznaní do 31. marca 2016, ak má táto suma hodnotu minimálne 3,00 €.

 1. Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, uskutočníte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania.

 2. Ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, môžete v prospech prijímateľa poukázať max. 2 % dane, v tom prípade nepredkladáte k daňovému priznaniu žiadne doklady.

 3. Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %,  t. j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve).

Zamestnanci môžu postupovať nasledovne:

 1. Do 15.februára 2016 požiadate svojho zamestnávateľa o vyhotovenie “Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu” a o vystavenie “Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015″.

 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

  1. 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.

 3. Stiahnete si a vyplníte dolu uvedené “Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane”. Uvediete meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% resp. 3% zaplatenej dane zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta a nie nižšiu ako 3,00 €.

 4. Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlete/doručíte formuláre daňovému úradu v mieste svojho bydliska.

Právnické osoby môžu uviesť venovanie 1,0 % resp. 2 % dane v daňovom priznaní pre právnické osoby, ak táto časť má hodnotu aspoň 8,00 €.

 1. Ak ste v roku 2015 alebo do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2016, čiže do 31. marca 2016, nedarovali ľubovoľnej organizácii financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môžete poukázať iba 1,0 % z dane. V tomto prípade vyplníte v časti IV. kolónku 3.

 2. Ak ste v roku 2015 alebo do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2016, čiže do 31. marca 2016, darovali ľubovoľnej organizácii financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2 % z dane. V tomto prípade vyplníte v časti IV. kolónky 1 a 2.

 3. Do 31. marca 2016 doručíte tlačivo daňového priznania vášmu daňovému úradu (podľa vášho trvalého bydliska) a uhradíte daň.

Poznámky:

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzajte, nakoľko peniaze na účty prijímateľov neprevádzate vy, ale daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1,0 % alebo 2 % z dane žiadne iné tlačivo.

 • Sumu 1,0 % alebo 2% z dane môžete poukázať viacerým prijímateľom. V takomto prípade vložíte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uvediete tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V časti IV. v kolónke 4 uvediete, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

 • Darované financie na verejnoprospešný účel nie je potrebné dokladovať v daňovom priznaní. Darovacie zmluvy a pod. sú potrebné iba pri potenciálnej kontrole.

 

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 36 077 526
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno(názov): Slovenská e-akadémia, n. o.
Sídlo: Sadmelijská 1, 831 06 Bratislava


Mikuláš Huba
riaditeľ 

Na stiahnutie:

 1. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
 2. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie 2015
 3. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Odporúčame prehladač Firefox