baner
 

Príprava na e-vzdelávanie- modul č. 3: Autori e-vzdelávania

Vložil: Mikuláš Huba | Publikované: 12.12.2009 15:47

Príprava na e-vzdelávanie, modul č. 3 "Autori e-vzdelávania"

Autori:

Mikuláš Huba, Pavol Bisták a Miroslav Fikar: Autori e-vzdelávania. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská e-akadémia, n. o., 2007,  214 strán, ISBN 978-80-89316-02-1

 

Autori e-vzdelávania

Materiály ku kurzom (v cene 8.70 EUR/modul) aj kurzy si možno objednať zaslaním emailu. Cena dohodou závisí od rozsahu prezenčných častí kurzu a poskytovanej študijnej podpory. Pri objednaní väčšieho počtu kusov študijných materiálov poskytujeme zľavu.

Tento kurz  vám umožní získanie komplexných vedomostí aj špeciálnych zručností potrebných na tvorbu moderných tlačených a elektronických študijných materiálov vhodných pre pružné  vzdelávanie (flexible learning) zameraného na potreby študujúcich, ktorého súčasťami sú elektronické a dištančné vzdelávanie, vzdelávanie v triedach a ich rôzne kombinácie (blended learning).

Kurz, ktorého nominálny rozsah je 40 hod., môže prebiehať formou samoštúdia  pomocou tlačených a elektoronických materiálov v LMS Moodle, v ktorom je zabudovaný aj systém autotoestov, glosár základných pojmov, tútorom moderované diskusné fórum a elektronický záverečný test. Dosiahnutie praktických zručností a upevnenie získaných vedomostí dopĺňa systém individuálnych zadaní hdnotených tútorom. Sú pripravené aj prednášky a praktické cvičenia v počítačových učebniach pod vedením skúsených inštruktorov.

Ciele

Poslaním modulu „Autori e-vzdelávania“ je zoznámiť vás s rôznymi fázami prípravy študijných materiálov pre e-vzdelávanie a s niektorými voľne dostupnými nástrojmi vhodnými na ich realizáciu, ktoré sú k dispozícii aj bez veľkých finančných nárokov, a tak dostupné prakticky všetkým učiteľom. Táto ich dostupnosť a možnosť spolupracovať a zdieľať vedomosti a zručnosti v rámci širšej komunity im dáva výhodu, ktorá pri rozhodovaní sa pre použitie konkrétneho nástroja môže prevážiť aj niektoré prednosti profesionálnych nástrojov.

Po absolvovaní modulu by ste mali lepšie vedieť:

·    opísať a vysvetliť postavenie tvorby a poskytovania obsahu v systéme e-vzdelávania,
·    definovať a charakterizovať vzdelávacie objekty a opísať význam ich štandardizácie,
·    navrhnúť model vzdelávania optimálny pre potreby vášho kurzu,
·    opísať tri základné fázy návrhu študijných materiálov pre kurzy e-vzdelávania,
·    vedieť formulovať ciele na jednotlivých úrovniach študijných materiálov a vysvetliť ich význam,
·    formulovať koncepciu kurzu odvodenú od stanovených cieľov, určovať náväznosti a vstupné predpoklady kurzu a vysvetliť zásady tvorby scenáru kurzu,
·    opísať odporúčanú štruktúru základnej vzdelávacej jednotky a vysvetliť úlohy jej základných častí,
·    opísať a vymenovať základné závery psychológie vzdelávania a ich dopad na návrh efektívnych kurzov,
·    charakterizovať a navrhovať rôzne druhy aktivít (cvičenia, otázky v texte, otázky na sebahodnotenie, námety na zamyslenie, diskusie, tútorom hodnotené zadania), vysvetliť ich význam pre študenta a určovať ich frekvenciu a rozsah v kurze,
·    vysvetliť podstatu vzdelávania riešením úloh, učenia sa robením a funkcie študijnej podpory v tomto procese,
·    vysvetliť zmysel rôznych druhov hodnotenia študujúcich, opísať celú škálu metód hodnotenia, a predviesť, ako docieliť spoľahlivé a výstižné hodnotenie,
·    zvoliť hodnotiace postupy vyhovujúce pružným vzdelávacím programom
·    vymenovať a vedieť použiť možnosti testovania počítačom,
·    vysvetliť, čo je to študijná podpora, aké má zložky a aké je ich poslanie,
·    vysvetliť, čo je to študijný balík a vedieť navrhovať jeho skladbu a obsah, vysvetliť a využiť prednosti jednotlivých médií,
·    plánovať a realizovať využitie Internetu pri poskytovaní študijnej podpory, naplánovať a viesť diskusné fóra na Internete a objasniť úlohy tútorov a študujúcich,
·    naplánovať a viesť prezenčné stretnutia študijnej skupiny.

Vstupné predpoklady

Štúdium modulu predpokladá, že ste už absolvovali Modul č.1 „Základy e-vzdelávania“. Z „Modulu č.2 Systémy na riadenie výučby (LMS)“ si treba naštudovať aspoň úvod do problematiky pridávania zdrojov a aktivít – zrejme sa však počas práce nevyhnete jeho systematickému štúdiu.

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Odporúčame prehladač Firefox