baner
 

Príprava na e-vzdelávanie- modul č. 4: Manažéri a administrátori e-vzdelávania

Vložil: Mikuláš Huba | Publikované: 31.01.2008 15:43

Príprava na e-vzdelávanie, modul č. 4 " Manažéri a administrátori e-vzdelávania"

Autori:

Mikuláš Huba a Pavol Bisták: Manažéri a administrátori e-vzdelávania. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská e-akadémia, n. o., 2007,  90 strán, ISBN 978-80-89316-03-8

 

 

Materiály ku kurzom (v cene 8.70 EUR/modul) aj kurzy si možno objednať zaslaním emailu. Cena dohodou závisí od rozsahu prezenčných častí kurzu a poskytovanej študijnej podpory. Pri objednaní väčšieho počtu kusov študijných materiálov poskytujeme zľavu.

 

Tento kurz  vás zoznámi s problematikou manažmentu a administrácie e-vzdelávania.

Kurz, ktorého nominálny rozsah je 30 hod., môže prebiehať formou samoštúdia  pomocou tlačených a elektoronických materiálov v LMS Moodle, v ktorom je zabudovaný aj systém autotoestov, glosár základných pojmov, tútorom moderované diskusné fórum a elektronický záverečný test. Dosiahnutie praktických zručností a upevnenie získaných vedomostí dopĺňa systém individuálnych zadaní hdnotených tútorom. Sú pripravené aj prednášky a praktické cvičenia v počítačových učebniach pod vedením skúsených inštruktorov.

Poslanie a ciele
Modul „Manažéri a administrátori e-vzdelávania“ vás zoznámi s rôznymi fázami a úlohami návrhu systému e-vzdelávania v rámci vzdelávacej inštitúcie - univerzity. Z tohto hľadiska je určený hlavne pre riadiacich pracovníkov. (Úlohy týkajúce sa manažmentu a administrácie virtuálneho vzdelávacieho prostredia nájdete skôr v Module č.2 „Systémy na riadenie výučby (LMS)“.

E-vzdelávanie je svojím charakterom oveľa náročnejšie na administratívu ako klasické vzdelávanie. Komunikácia študujúcich a tútorov cez elektronické médiá vyžaduje, aby sa všetky potrebné úkony riešili písomnou formou. Spoľahlivý administratívny systém vám umožní hladký beh programu, úspory času a funkčnosť manažmentu a riadenia.

Po absolvovaní modulu by ste mali lepšie vedieť:

·    manažovať strategické a operačné plánovanie e-vzdelávania,
·    identifikovať kľúčové charakteristiky manažéra e-vzdelávania,
·    plánovať kurzy e-vzdelávania,
·    rozhodovať o zavedení vhodných administratívnych procedúr,
·    plánovať a manažovať financie projektov  a uzatvárať kontrakty,
·    zavádzať marketingové aktivity,
·    identifikovať úlohy administrátora kurzov e-vzdelávania, atď.
·    prehodnotiť poslanie inštitúcie (anglicky Mission Statement) definované v štatúte tak, aby podporovalo pružnejšie poskytovanie vzdelávania,
·    dohodnúť ciele pre zavedenie e-vzdelávania ako nosnej zložky pružnej vzdelávacej stratégie,
·    vyznačiť aspekty v činnosti inštitúcie, ktoré treba upraviť alebo zmeniť na efektívne poskytovanie e-vzdelávania a odsúhlasiť tieto zmeny,
·    vytvoriť a implementovať plán zavádzania e-vzdelávania,
·    vytvoriť systém na monitorovanie a hodnotenie kvality e-vzdelávania,
·    zhodnotiť technické požiadavky na zavedenie e-vzdelávania,
·    identifikovať a stanoviť viacerými metódami rozvojové potreby

o    jednotlivca,
o    skupiny, 
o    organizácie,

·    dohodnúť stratégiu a zaviesť motivujúci systém pravidelného vzdelávania zamestnancov,
·    plánovať, realizovať a vyhodnocovať vzdelávacie aktivity,
·    vysvetliť pojem kvality vzdelávania a z neho odvodený pojem kvality pružného, dištančného alebo elektronického vzdelávania (PDEV),
·    vysvetliť možné názory na kvalitu vzdelávania,
·    vysvetliť, v čom je podstata riadenia kvality TQM,
·    vysvetliť, ako chápu kvalitu vzdelávania v súvislostiach Bolonského procesu manažmenty univerzít,
·    vymenovať niekoľko príkladov bodov z možných noriem kvality PDEV,
·    vysvetliť potrebu hodnotenia (evaluácie) kurzov,
·    plánovať a uskutočniť vyhodnotenie konkrétnych aspektov plánovaného kurzu pružného vzdelávania,
·    plánovať celkovú stratégiu hodnotenia nového študijného programu pružného vzdelávania.

Vstupné predpoklady


Štúdium modulu predpokladá, že ste už absolvovali Modul č.1 „Základy e-vzdelávania“. Pokiaľ sa chcete podrobnejšie venovať otázkam administrácie e-vzdelávania a jej implementácie, vhodné je tiež absolvovanie Modulu č.2 „Systémy na riadenie výučby (LMS)“.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Odporúčame prehladač Firefox