baner
 

Príprava na e-vzdelávanie- modul č. 5: Videokonferencie v e-vzdelávaní

Vložil: Mikuláš Huba | Publikované: 31.01.2008 16:02

Príprava na e-vzdelávanie, modul č. 5 "Videokonferencie v e-vzdelávaní"

Autori:

Mikuláš Huba a Pavol Bisták: Videokonferencie v e-vzdelávaní. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská e-akadémia, n. o., 2007,  90 strán,
ISBN 978-80- 9316-04-5

 

Videokonferencie v e-vzdelávaní

 

Materiály ku kurzom (v cene 8.70 EUR/modul) aj kurzy si možno objednať zaslaním emailu. Cena dohodou závisí od rozsahu prezenčných častí kurzu a poskytovanej študijnej podpory. Pri objednaní väčšieho počtu kusov študijných materiálov poskytujeme zľavu.


Tento modul sa zaoberá komunikáciou a využitím videokonferencií v e-vzdelávaní. Vhodný je najmä pre budúcich tútorov e-vzdelávania.Užitočný však môže byť na prípravu všetkých aktérov využívajúcich komunikáciu prostredníctvom elektronických médií.


Tento modul kurzu  vás zoznámi s možnosťami riadenia výučby prostredníctvom systémov LMS (Learning Management System), ktoré sa bežne používajú v e-vzdelávaní. V rámci toho sa zameriava na základy práce v LMS Moodle.


Modul kurzu, ktorého nominálny rozsah je 30 hod., môže prebiehať formou samoštúdia  pomocou tlačených a elektoronických materiálov v LMS Moodle, v ktorom je zabudovaný aj systém autotoestov, glosár základných pojmov, tútorom moderované diskusné fórum a elektronický záverečný test. Dosiahnutie praktických zručností a upevnenie získaných vedomostí dopĺňa systém individuálnych zadaní hdnotených tútorom. Sú pripravené aj prednášky a praktické cvičenia v počítačových učebniach pod vedením skúsených inštruktorov.

 

Poslanie a ciele

Modul „Videokonferencie e-vzdelávania“ vás zoznámi s postavením komunikácie v e-vzdelávaní v rámci súčasných trendov v tejto oblasti, s jej charakteristikami a odlišnosťami od komunikácie v tradičnom vzdelávaní a s požiadavkami na nové roly jej účastníkov. Po jeho absolvovaní by ste mali lepšie vedieť:

•    opísať postavenie komunikácie v systéme e-vzdelávania,
•    vymenovať a charakterizovať základné typy elektronickej komunikácie,
•    vedieť používať diskusné fóra, quickmail, blogy a chat v Moodle,
•    rozumieť základným princípom videokonferencií
•    vedieť si navrhnúť lekciu doručovanú formou videokonferencie
•    vedieť organizovať priebeh videokonferencie
•    charakterizovať, ako sa menia roly učiteľov v dôsledku používania nových metód komunikácie v rámci e-vzdelávania.

Vstupné predpoklady

Štúdium tohto modulu predpokladá, že ste sa zoznámili so systémom Moodle minimálne v rozsahu prezentovanom v príručke „Ako študovať?“ zaradenej v „Module č.1 Základy e-vzdelávania“. Z „Modulu č.2 Systémy na riadenie výučby (LMS)“ si treba naštudovať aspoň úvod do problematiky pridávania zdrojov a aktivít.
 

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Odporúčame prehladač Firefox