baner
 

Rozvoj ľudských zdrojov pre výskum a vývoj v oblasti automatizácie (RLZ_VVA)

Vložil: Tomáš Huba | Publikované: 31.12.2007 20:20

 

 

Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov.

Názov projektu: Rozvoj ľudských zdrojov pre výskum a vývoj v oblasti automatizácie (RLZ_VVA)

Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je posilniť regionálny výskum v oblasti automatizácie, vytvoriť a rozvíjať v tejto oblasti vzdelávaciu komunitu, ktorá bude podporovať prenos výsledkov výskumu a vývoja z univerzít do praxe, prepojiť takúto regionálnu komunitu (sieť) s národnou a medzinárodnou (európskou) komunitou a zvýšiť povedomie podnikateľov o potenciáli výskumno-vývojových inštitúcií z oblasti automatizácie v regióne Bratislavy. Tieto ciele napĺňať podporovaním výskumníkov a doktorandov pracujúcich v oblasti automatizácie umožnením ich kontaktov so špičkovými európskymi centrami študijnými pobytmi, poriadaním odborných seminárov a budovaním virtuálnej komunity, kde by boli v elektronickom prostredí integrované študijné materiály informujúce dobre zrozumiteľným štýlom o najnovších trendoch vo výskume spolu s možnosťami simulačného alebo experimentálneho overenia teórie prostredníctvom teleexperimentov cez Internet, kde by prebiehali virtuálne semináre a videokonferencie na aktuálne témy spojené s diskusným fórom k týmto témam.

Názov operačného programu:

    * JPD BA CIEĽ 3 - 2004 - SORO - 1


Názov priority:

    * ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA A PODPORA ROZVOJA VÝSKUMU A VÝVOJA V KONTEXTE ZVYŠOVANIA KVALITY ĽUDSKÝCH ZDROJOV


Názov opatrenia:

    * 2.2 Zlepšenie kvality zamestnania a konkurencieschopnosti Bratislavského regiónu prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja


Názov podopatrenia:

    * Začleňovanie inštitúcií výskumu a vývoja do medzinárodných výskumno-vývojových a inovačných sietí; Vzdelávanie a podpora mladých vedeckých pracovníkov v špecifických oblastiach výskumu a vývoja s cieľom vychovať tvorivých expertov; Budovanie výskumno-vývojových a inovačných sietí v rámci SR. Vzdelávanie a podpora špecificky orientovaných postgraduálnych študentov s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť a zlepšenie podnikateľského prostredia.

K cieľom projektu patrí:

   1. Vybudovať jadro budúcej komunity - integrované elektronické prostredie na umožnenie prístupu k informačným zdrojom na rôznych typoch médií (texty optimalizované pre tlač, resp. obrazovku, audio a video-materiály, multimédiá) a rôzneho typu určenia (prípadové štúdie, prednášky, riešené príklady, praktické návody k experimentom, glosáre, knižnice publikácií, atď.), s diskusnými fórami, FAQ, s možnosťou zasielať a sťahovať súbory, s možnosťou zbiehať simulácie a vykonávať teleexperimenty cez Internet na zariadeniach umiestnených v laboratóriách spolupracujúcich inštitúcií, resp. sledovať videokonferencie. K tejto časti riešenia budú naplánované študijné pobyty na univerzitách spolupracujúcich v SRN v rámci projektu LearNet (http://learnet.esr.ruhr-uni-bochum.de/, Hagen, Bochum, Würtzburg, München, Siegen, atď.)
   2. Formou prípadových štúdií ilustrujúcich vybrané problémy z oblasti Automatizácie a prístupy k ich riešeniu umiestnených vo forme elektronických materiálov na Internete (minimálne počas trvania projektu budú voľne prístupné), prípadne na CD (DVD) a neskôr aj tlačenej príručky (max 160 strán) začať s budovaním voľne prístupných zdrojov - výkladnej skrine slúžiacej na sformovanie budúcej komunity. V rámci integrovaného prostredia budú teoretické úvahy ilustrované praktickou aplikáciou s rôznymi stupňami overenia - návrhom a simuláciou na číslicovom počítači, resp. aj riadením v reálnom čase formou teleexperimentu riadeného cez Internet (na reálnych zariadeniach umiestnených v laboratóriách STU).
   3. Na dosiahnutie čo najvyššej úrovne a aktuálnosti prípadových štúdií budú slúžiť študijné pobyty na popredných pracoviskách LSGC-CNRS, Ecole Nationale Superieure des Industries Chimiques (ENSIC), Nancy, France (Dynamická optimalizácia procesov - destilačných kolón a čistiacich staníc), Hamilton Institute, National University of Ireland Maynooth, Írsko (Rýchlostná linearizácia a jej využitie pri riadení silno nelineárnych systémov), Oxford University, Department of Engineering and Science (Praktické aspekty prediktívneho riadenia) TU München, Inst. Electrical Drives a TU Darmstadt, Inst. Automatisierungstechnik (Inteligentné servosystémy) . Tieto pracoviská boli vybrané s ohľadom na prevažujúci charakter priemyslu v regióne Bratislavy (Automobilový priemysel, robotika, chemický priemysel, automatizácia).
   4. Odštartovať diskusné fóra vyzývajúce na konfrontáciu viacerých prístupov k riešeniu vytypovaných problémov (s možnosťou porovnávania výstupov formou simulácií a teleexperimentov na reálnych zariadeniach), monitorovať a prípadne usmerňovať vývoj diskusie.
   5. Začleniť laboratóriá STU do medzinárodnej siete telelaboratórií (spolupráca so sieťou LearNet, Nemecko, prípadne s ďalšími podobnými sieťami).
   6. Virtuálne stretnutia skupiny dopĺňať prezenčnými pracovnými stretnutiami zorganizovanými formou prednášky, predvedenia experimentov a následnej diskusie, prípadne aktívnej práce účastníkov (možnosť individuálneho zopakovania experimentov už počas stretnutia alebo neskôr cez Internet).
   7. Na základe skúseností z diskusií a reakcií účastníkov prezenčných stretnutí realizovať prípadné zmeny vystavených materiálov a vydať textové príručky písané štýlom vhodným pre samoštúdium.
   8. Skúsenosti získané počas študijných pobytov a pri rozvoji virtuálnej komunity prezentovať na seminároch a konferenciách, resp. v masovokomunikačných médiách. V tomto bode sa zamerať najmä na interdisciplinárne kontakty - najmodernejšie aplikácie automatizácie, resp. spätnoväzobného riadenia sa presadzujú hlavne netechnických oblastiach biológie, biochémie, medicíny, nanotechnológií, poľnohospodárstva, potravinárstva, atď. Takéto aplikácie sú dnes neodmysliteľnou súčasťou moderného výskumu a vývoja v oblasti automatizácie.
   9. Monitorovať a vyhodnocovať prebiehajúce aktivity formou dotazníkov zabudovaných v rámci integrovaného elektronického prostredia, dotazníkov distribuovaných na prezenčných stretnutiach komunity, neformálnych pohovorov a tiež zahrnutím externých hodnotiteľov tvoriacich súčasť projektového tímu.

Časový predpoklad realizácie projektu:
Začiatok realizácie projektu - 01.12.2004     zmenené na 1.1.2005
Ukončenie projektu - 20.12.2006                 predĺžené do 31.12.2007

Cieľové skupiny:
Cieľovou skupinou projektu sú výskumní a vývojoví pracovníci, študenti na vysokých školách, doktorandi a učitelia na vysokých školách.

Projektový tím:
Slovenská e-akadémia, n.o. Bratislava, koordinátor projektu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
      FEI STU, Katedra automatizácie a regulácie:
            Prof. Ing. Milan Žalman, PhD.: Inteligentné servosystémy
            Doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD.: Nelineárne systémy
      FCHPT STU, Katedra informatiky a riadenia procesov
            Doc. Ing. Miroslav Fikar, PhD.: Dynamická optimalizácia procesov
      SjF STU, Katedra automatizácie a merania
            Prof. Ing. Boris Roháľ-Iľkiv, PhD.: Prediktívne riadenie

Záverečná správa

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Odporúčame prehladač Firefox