baner
 

Inteligentné sevosystémy

Vložil: Mikuláš Huba | Publikované: 31.12.2007 19:13
Inteligentné servosystémy
 

M. Žalman a  J. Jovankovič

ISBN 978-80-89316-07-6

Predložená publikácia sa zaoberá vybranými aplikáciami inteligentných metód riadenia pre riadenie mechatronických systémov s asynchrónnymi motormi. Z množstva známych metód sú tu vybraté a podrobnejšie popisované tri metódy:

  • metóda využívajúca princípy fuzzy logiky
  • metódy založené na využití umelých neurónových sietí
  • metódy, využívajúce genetické algoritmy

Tieto metódy sú v práci aplikované jednak na identifikáciu parametrov pohonov s asynchrónnymi motormi, jednak pre ich inteligentné riadenie.

Publikácia je napísaná zrozumiteľným a jednotným štýlom, čo je základným predpokladom pre to, aby mohla slúžiť ako učebný text pre študentov vysokých škôl inžinierskeho a doktorandského štúdia. Študenti dostanú tak k dispozícii podrobný a kvalitný materiál pre štúdium uvádzanej problematiky. Kladne je možné hodnotiť, že autori uvádzajú pri vysvetľovaní jednotlivých metód umelej inteligencie aj problémy, ktoré sú s nimi spojené a nevyhýbajú sa v práci ani sporným názorom na popisované problémy, napr. pri otázkach vhodnosti ich aplikácií.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Odporúčame prehladač Firefox