baner
 

Praktické aspekty prediktívneho riadenia

Vložil: Mikuláš Huba | Publikované: 31.12.2007 19:16

 

Praktické aspekty prediktívneho riadenia

 

Adrián Karas, Boris Roháľ –Iľkiv, Cyril Belavý

ISBN 978-80-89316-06-9


Zámerom predkladanej publikácie je návrh prediktívnych, prakticky implementovateľných stabilizujúcich algoritmov riadenia systémov s obmedzeniami kladenými na vstupné, stavové a výstupné veličiny riadeného procesu.

Publikácia súčasne poskytuje prehľad základných poznatkov z oblasti prediktívneho riadenia lineárnych systémov a prehľad hlavných prístupov garantujúcich spätnoväzbovú stabilitu.Stabilita riadenia je tu zaručená použitím kritéria riadenia na nekonečnom horizonte, pričom numericky vyčísliteľné riešenie je získavané aplikáciou stratégie riadenia zloženým riadiacim zákonom a aplikáciou aparátu cieľových invariantných a zlučiteľných množín.

Plnenie definovaných obmedzení je zabezpečené prostredníctvom perturbácií nominálneho stabilizujúceho spätnoväzbového riadiaceho zákona. Ako cieľové množiny sú použité polyedrické invariantné a zlučiteľné množiny, ktorých konštrukcii je venovaná v publikácii značná pozornosť.

Práca je súčasne obohatená výsledkami praktickej implementácie navrhnutých prediktívnych riadiacich algoritmov a doplnená o texty programov napísaných v MATLABe.

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Odporúčame prehladač Firefox