baner
 

Školenie pre učiteľov všetkých druhov škôl na tému e-vzdelávanie

Vložil: Tomáš Huba | Publikované: 24.08.2004 00:00

E-vzdelávanie - akreditované MŠ SR: Prehľad

Základné moduly:
Modul - Základy e-vzdelávania + ako študovať - 40 hod.
Modul - LMS - systémy na riadenie výučby - 30 hod.

Odborné moduly:
Modul - Tútori e-vzdelávania - 30 hod.
Modul - Manažéri e-vzdelávania - 30 hod.
Modul - Administrátori e-vzdelávania - 30 hod.
Modul - Autori e-vzdelávania - 60 hod.
Modul - Tvorba a obhajoba záverečných prác - 40 hod.

Rozširujúce moduly:
Modul - Multimédia v e-vzdelávaní - 60 hod.
Modul - Tvorba webovských dokumentov - 60, 90 hod.
Modul - Videokonferencie vo vzdelávaní - 30 hod.

Opis

Ciele:
Cieľom kurzov je poskytnúť záujemcom o prácu v systéme e-vzdelávania možnosť absolvovať vzdelávacie aktivity zamerané na nosné témy z tejto oblasti a rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a postoje s aktívnym využitím tejto metodiky.

Cieľová skupina:
Cieľovou skupinou sú učitelia všetkých typov škôl, najmä vysokoškolskí učitelia, ale aj zamestnanci verejnej správy, samosprávy a ďalších inštitúcií zaoberajúci sa tréningom a vzdelávaním, ktorí sú ochotní zvyšovať svoju kvalifikáciu samoštúdiom.

Organizačná forma:
Kurz je poskytovaný ako kombinované vzdelávanie (blended learning) využívajúce prezenčné semináre, riadené samoštúdium s využitím tlačených materiálov a Internetu, konzultovanie a diskusie cez Internet a učenie sa riešením úloh. Ponuka modulov pokrýva väčšinu možných funkčných zaradení v rámci systému e-vzdelávania a umožňuje profiláciu absolventov podľa vlastného výberu. Samoštúdium z tlačených materiálov a cez Internet je v obmedzenom rozsahu doplnené prezenčnými aktivitami zameranými na vytváranie učiacej sa komunity, získanie niektorých základných zručností v práci s počítačmi pod dohľadom inštruktorov (hlavne u začiatočníkov). Učenie sa riešením problémov je podporené vypracovaním záverečnej práce a končí obhajobou záverečnej práce za účasti poroty a účastníkov kurzu.

Vstupné požiadavky:
Ide o otvorené aktivity bez formálnych vstupných požiadaviek. Schopnosť absolvovať zvolené moduly sa overuje vstupnými testmi, na základe ktorých sa záujemcom v prípade potreby odporučia ďalšie prípravné vzdelávacie aktivity alebo vynechanie modulu (ak vstupné vedomosti uchádzača prekračujú predpokladanú úroveň).

Záverečná skúška:
Záverečnú skúšku tvorí obhajoba záverečnej práce pred komisiou tvorenou oponentom záverečnej práce, ďalšími dvomi členmi vybranými z lektorov (tútorov) študovaných modulov a účastníkmi kurzu, ktorí sa tiež podieľajú na hodnotení.

Lektori:
Všetci garanti a lektori (tútori) kurzu e-vzdelávanie dlhodobo pôsobia v oblasti vzdelávania zamestnancov univerzít. V rámci projektov Tempus FLACE, Tempus METEA, Phare Multi Country Cooperation in DE a viacerých projektov Nadácie otvorenej spoločnosti (OSF) už preškolili tisícky záujemcov o nové vzdelávacie technológie.

Objednávky:
Prezenčné školenia poskytujeme na objednávku u zákazníka alebo v priestoroch prenajatých podľa dohody.

Ďalšie otázky Vám radi zodpovieme na základe Vášho záujmu.

Kontakt: eas@eas.sk

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Odporúčame prehladač Firefox